Condiții generale

Conditii Generale de Vanzare Kässbohrer si Premium Trailers Store

§ 1

General

(1)     Următoarele condiții fac parte integrantă din contractul încheiat cu societatea noastra.

(2)     Termenii și condițiile noastre generale sunt valabile în cea mai recentă versiune a acestora, inclusiv în toate tranzacțiile ulterioare, chiar și în cazurile în care acest lucru nu a fost menționat sau convenit în mod clar la momentul încheierii lor.

(3)     Recunoașterile, contra-ofertele sau alte trimiteri ale cumpărătorului cu referire la termenii și condițiile proprii sunt respinse; condițiile diferite ale Cumpărătorului se aplică numai dacă acest lucru a fost confirmat de noi în scris.

(4)     Cumpărătorul poate aloca creanțe din tranzacții juridice încheiate cu noi numai cu consimțământul nostru scris

§ 2

Oferta

(1)     Ofertele noastre - în special în ceea ce privește volumul, prețul și timpul de livrare - vor fi întotdeauna supuse modificărilor.

(2)     Comenzile cumpărătorului vor fi considerate acceptate numai după confirmarea în scris. În cazul în care nu confirmăm în special în scris un contract încheiat oral sau telefonic, factura emisă de noi va fi considerată o confirmare.

§ 3

Prețu​ri

(1)     Prețurile noastre sunt cotate ca „ex-works” și nu includ TVA la rata stabilită în momentul aprovizionării.

(2)     În cazul unor dari suplimentare sau mai mari - în special în ceea ce privește taxele - datorită normelor legale modificate, ne rezervăm dreptul de a crește prețul cu amănuntul convenit în consecință. Prețurile indicate se bazează pe costul valabil al materialului și al forței de muncă în momentul confirmării comenzii. În cazul în care baza de costuri se modifică în perioada cuprinsă între confirmarea comenzii și data de livrare convenită, furnizorul este autorizat să adapteze prețurile în mod proporțional. În cazul în care acest lucru duce la o creștere a prețurilor care depășește considerabil creșterea costului general al vieții sau creșterea prețurilor pentru produse similare în aceeași perioadă, cumpărătorul poate iesi din contract. Iesirea trebuie să fie notificată prin scrisoare recomandată imediat după informarea despre creșterea prețului. În caz contrar, iesirea nu va produce efecte. Mai mult, în cazul în care furnizorul declară, imediat după primirea scrisorii, că insistă asupra executării contractului cu prețurile indicate în confirmarea comenzii sau în referință, acest lucru rămâne și el fără efect.

§ 4

(1)     Cu excepția cazului în care este specificat în mod explicit în scris, datele de livrare indicate nu vor fi obligatorii.

(2)     În cazul în care furnizorul va fi împiedicat să îndeplinească obligația contractuală din cauza unor circumstanțe neprevăzute, cum ar fi întreruperea operațiunilor, greve, blocaje, comenzi oficiale, eliminarea ulterioară a posibilităților de export sau import ale rezervării de aprovizionare prin mijloace proprii descrise în § 4 sect.3 sau alte circumstanțe neprevăzute, pe care nu le-a putut anticipa în ciuda diligenței applicate, în funcție de circumstanțele cazului și în cazul în care livrarea sau executarea sunt imposibile, termenul de livrare este prelungit cu un interval rezonabil. În cazul în care executarea sau livrarea este imposibilă din cauza circumstanțelor indicate mai sus, furnizorul este scutit de angajamentul de livrare.

(3)     Angajamentele noastre de livrare a

(4)     În cazul în care o dată de livrare convenită este depășită fără existența unei restricții de livrare, în conformitate cu secțiunile 2 și 3 menționate mai sus, cumpărătorul este obligat să permită o perioadă de grație rezonabilă de minimum 3 săptămâni. În cazul în care această perioadă de grație nu este respectată din culpă noastră, cumpărătorul este autorizat să iasă din contract, dar nu poate face solicita despăgubiri din cauza nelivrării sau întârzierii, cu excepția cazului în care este întârzierea este intenționată sau datorată neglijenței grave din partea noastră.

(5)     Întârzierile de livrare se prelungesc fără a aduce atingere drepturilor furnizorului, în cazul în care rezultă din întârzierea cumpărătorilor, până la perioada în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile de principiu, parțiale și de informare (adică atașarea, autorizarea desenelor etc.) față de furnizor din prezentul contract sau alte acorduri.

(6)     În cazul unor modificări ulterioare ale contractului (în special modificări tehnice de orice fel) care ar putea afecta livrararea, întârzierea de livrare va fi prelungită, cu condiția să nu fi fost încheiate alte acorduri într-un domeniu de aplicare rezonabil.

§ 5

Transferul riscului, acceptare

(1)     Riscul de variație a prețului va trece la cumpărător în cazul în care acesta din urmă nu acceptă transportul în termen de 8 zile de la indicarea finalizării sau pregătirii pentru expediere de către furnizorul însuși sau de către terți.

(2)     În cazul în care cumpărătorul acceptă transportul în termen de 8 zile de la indicarea furnizării, furnizorul este autorizat, după expirarea unui termen de grație care urmează să fie stabilit de acesta, să se retragă din contract sau să solicite despăgubiri pentru daune cauzate de eșec . În acest din urmă caz, el are dreptul să pretindă 15% din prețul de vânzare, chiar și fără dovada pierderii, cu excepția cazului în care cumpărătorul poate dovedi o pierdere mai mică. Furnizorul este, de asemenea, îndreptățit să afirme pentru daunele care i-au apărut efectiv.

§ 6

Rezervarea dreptului

(1)     Vehiculul rezervat rămâne proprietatea furnizorului până la soluționare tuturor creanțelor la care furnizorul are dreptul de la cumpărător. Cumpărătorul nu va fi îndreptățit să dea în folosința terților vehiculul sau să îl angajeze, înainte de dobândirea proprietății, cu excepția cazului în care acest lucru este convenit în scris. Cumpărătorul este obligat să notifice imediat furnizorului orice confiscare sau altă dispoziție a vehiculului de către terți. Cumpărătorul va scuti furnizorul de toate costurile legate de consecințele sechestrului sau confiscării.

(2)     Atâta timp cât vehiculul rămâne proprietatea furnizorului, cumpărătorul este obligat să îl păstreze în stare adecvată și să efectueze reparații imediat în atelierele de reparații ale furnizorului sau în unul dintre atelierele de reparații recomandate de acesta. În plus, cumpărătorul este obligat să asigure vehiculul cu o poliță cu acoperire cuprinzătoare în această perioadă, să emită o poliță de asigurare în favoarea furnizorului și să o depună fără notificare prealabilă furnizorului.

(3)     În cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de plată, sau dacă apare o deteriorare importantă a situației sale financiare, sau în cazul în care încalcă una dintre obligațiile descrise în secțiunile de mai sus, furnizorul poate solicita restituirea vehiculului comandat și recuperarea acestuia, fără a aduce atingere celorlalte drepturi și prin menținerea contractului de cumpărare. Dreptul cumpărătorului de a păstra bunul este exclus, cu excepția cazului în care cererea reconvențională a fost stabilită în mod incontestabil și legal. Cumpărătorul își pierde dreptul asupra vehiculului. El nu poate solicita re-livrarea decât dacă a decontat creanțele furnizorului.

§ 7

Condiții de plată

(1)     Cu excepția cazului în care se convine altfel, în mod expres, în scris, facturile furnizorului trebuie plătite imediat ce sunt primite, fără reduceri.

(2)     În cazul în care cumpărătorul întârzie să plătească prețul de achiziție, furnizorul este îndreptățit să solicite daune cauzate de întârziere, în cuantum de 8% peste rata de bază valabilă. În cazul în care prezintă dovezi, furnizorul poate solicita, de asemenea, o despăgubire mai mare pentru întârziere.

(3)     Cumpărătorul poate percepe cererile furnizorului numai împotriva creanțelor incontestabil sau legal stabilite. Un drept de reținere poate fi revendicat numai din cauza unor cerințe stabilite în mod incontestabil sau legal.

§ 8

Garanție

(1)     Furnizorul își asumă o garanție privind vehiculul nou fabricat pentru o perioadă de 12 luni. Această perioadă va începe în ziua transferului, cel mai târziu de la transferul riscului de variație a prețului. Pentru piesele care nu sunt fabricate de furnizor se vor aplica termenele limită ale subcontractanților.

(2)     Cumpărătorul va verifica vehiculul de defecte, la primire, și va notifica imediat defectele existente, în scris, furnizorului. Reclamațiile cu privire la viciile ascunse se depun în scris imediat ce au fost detectate. În cazul în care cumpărătorul nu își respectă obligațiile, cererile sale de garanție vor expira.

(3)     În cazul în care cumpărătorul demonstrează defectul în timp util, furnizorul poate decide repararea vehiculului sau livrarea unui înlocuitor. Cumpărătorul nu își poate solicita o modificare sau o reducere sau chiar ieșirea din contract, cu excepția cazului în care furnizorul nu este pregătit să repare sau nu este capabil, după o perioadă rezonabilă de timp, să repare vehiculul sau să livreze un înlocuitor. Costurile de transport care apar în cadrul reparației din cauza unui defect demonstrat după expirarea garanției, trebuie să fie suportate de cumpărător.

(4)     Cumpărătorul nu va efectua reparații ale defectelor fără autorizația și acordul furnizorului și nu va face aceste reparații la un service neautorizat.

(5)     Ansamblurile de echipamente speciale și anvelopele achiziționate de la terți de către furnizor sunt supuse perioadei legale de garanție. Termenii din secțiunile 2 și 3 se aplică în conformitate cu regula conform căreia cumpărătorul va afirma mai întâi pretențiile de garanție ale furnizorului împotriva terților, care vor fi transferate în continuare cumpărătorului. În cazul în care cererile de garanție ale furnizorului împotriva terților sunt prescrise sau terțul nu își asumă răspunderea într-un termen de grație stabilit după apariția întârzierii, drepturile descrise în secțiunea 3 pot fi invocate împotriva furnizorului, cu condiția ca cumpărătorul sa transfere înapoi cererile de garanție cedate acestuia.

(6)     Furnizorul nu acordă garanție la livrarea vehiculelor uzate - suprastructuri și piese.

(7)     În cazul în care vehiculul este modificat fără acordul furnizorului sau folosit în mod necorespunzător, garanția expiră.

(8)     Piesele de uzură, cum ar fi clapele de izolare și supapele cu bilă, sunt excluse din garanție.

§ 9

Răspundere

(1)     În cazul în care reclamațiile sunt depuseîn formatul corect, în timp util și în mod corect, cumpărătorul are dreptul să solicite o reducere a prețului. Totuși acest lucru este supus dreptului nostru de a retrage mai degrabă bunurile asupra cărora s-au formulat obiecții.

(2)     Cumpărătorul nu va avea dreptul la alte drepturi și creanțe. În special, nu suntem răspunzători pentru daunele cauzate de eșecul sau deficiența față de cumpărător, cu excepția cazului în care bunurile livrate de noi nu au una dintre caracteristicile garantate în mod explicit de noi sau este demonstrată intenția sau neglijența gravă din partea noastră. Răspunderea pentru daunele ulterioare este exclusă, cu excepția cazului în care am dat asigurări cu scopul de a proteja împotriva unor astfel de daune.

§ 10

Protecția confidențialității datelor

(1)     Prin acceptarea acestei condiții, cumpărătorul este de acord că datele sale pot fi salvate și prelucrate în cadrul contractului, prin intermediul prelucrării electronice a datelor.

§ 11

Dispoziții finale

(1)     Se aplică legea romana unde nu intră în conflict cu Legea uniformă privind vânzarea internațională de bunuri și cu excepția altor conflicte de legi din dreptul civil internațional.

(2)     Jurisdicția pentru toate litigiile legale dintre cumpărător și furnizor în afara sau în contextul prezentului contract este Kleve. Cu toate acestea, furnizorul va avea dreptul să dea în judecată partea contractantă în fața instanței generale competente.

(3)     Neintrarea în vigoare a uneia sau mai multor prevederi ale prezentilor termeni și condiții generale nu va afecta intrarea în vigoare a acestor termeni și condiții generale. Dispozițiile ce nu produc efecte vor fi înlocuite de părțile la prezentul acord prin dispoziții care îndeplinesc cel mai bine scopul economic al dispoziției ce nu produce efecte.

 

 

 

 

Protectia datelor cu caracter personal

PREMIUM TRAILERS STORE SRL  se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor tuturor utilizatorilor  website-ului www.trailersstore.ro, clienților  exsistenti si potențiali.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.trailersstore.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă, etc.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentele Politica de cookies, Nota de prelucrare a datelor cu caracter personal, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.trailersstore.ro.

Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor), PREMIUM TRAILERS STORE SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului nostru și achiziționării serviciilor firmei PREMIUM TRAILERS STORE SRL.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Politica de cookies și Notificare de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre, ulterior parcurgerii acestor Politici, declarați expres și neechivoc faptul că acceptați ca datele cu caracter personal ce vă privesc să fie prelucrate de firma PREMIUM TRAILERS STORE SRL.

PREMIUM TRAILERS STORE SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

1. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.trailersstore.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică.

3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor firmei PREMIUM TRAILERS STORE SRL, transmiterea de newslettere (buletine informative).

4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.trailersstore.ro), îmbunătățirea calității serviciilor prin activitatea desfășurată în cadrul firmei. www.trailersstore.ro

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm Pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

1. Pentru administrarea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.trailersstore.ro – nume, prenume, telefon, adresa e-mail.

2. Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, pe website-ul www.trailersstore.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică:– nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresă de corespondență, după caz.

3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor firmei PREMIUM TRAILERS STORE SRL, transmiterea de newslettere (buletine informative), – nume și prenume, telefon, e-mail.

4. Pentru activități de comunicare, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de firma PREMIUM TRAILERS STORE SRL, îmbunătățirea calității serviciilor prestate:– nume, prenume, telefon, e-mail.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

 Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite numai cu acordul dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari: 1. partenerilor furnizate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare), 2. entităților care asistă PREMIUM TRAILERS STORE SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorităților publice (Autoritatea Nationala de Supraveghere, Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), cu mentiunea că nu este necesar consimțământul persoanei vizate atunci când prelucrarea este legală, în condițiile Cap. II, art. 6 din Regulamentul 2016/679

Datele înregistrate de PREMIUM TRAILERS STORE SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor firmei.

Prin citirea prezenței Politici, ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv: • Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu, iar dacă da, noi vă vom oferi acces la aceste date, precum și informații despre cum sunt prelucrate; • Dreptul de portabilitate: puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și ca aceste informații, la cererea dumneavoastră, să poată fi trimise altui operator; • Dreptul la opoziție vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; • Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor personale inexacte; • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, presupune dreptul dumneavoastră de a vă fi șterse datele colectate, fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, sau dumneavoastră v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, dumneavoastră vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale; • Dreptul la restricționarea prelucrării se aplică atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o anumită perioadă de timp suficientă pentru verificare datelor, dacă prelucrarea datelor este ilegală dar nu se dorește stergerea datelor, sau în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele www.trailersstore.ro   personale ale dumneavoastră în vederea prelucrarii, însă acesta le cere în vederea apărării unui drept în instanță; Toate aceste drepturi, vi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și trimisa către PREMIUM TRAILERS STORE SRL prin: - Poștă la adresa Str. Cararuia nr. 6-8, Bucuresti, ROMÂNIA, - la adresa Pentru orice întrebări sau nelămuriri vă puteți adresa direct prin e-mail la: contact@trailersstore.ro , iar dacă există părerea că a fost încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. sau justiției în cazul în care apreciați ca ar exista încălcări ale legislației în materie.

Prevederi speciale legate de minori

 PREMIUM TRAILERS STORE SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. PREMIUM TRAILERS STORE SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori. Minorilor sub vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul firmei PREMIUM TRAILERS STORE SRL.

Durata prelucrării datelor Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe întreaga periodă de timp cât există relația comercială între părți, cu îndeplinirea prevederilor aferente in Capitolul II, art 5, Regulamentul GDPR, cu referire la modul de prelucrare și perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

PREMIUM TRAILERS STORE SRL va aplica toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal al tuturor clienților, partenerilor săi, etc și a protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor. PREMIUM TRAILERS STORE SRL rămâne un partener responsabil în ceea ce privește prelucrarea datelor clienților săi.